Algemene voorwaarden Milook Beauty Bar

Eigen verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van opdrachtgever aan MILOOK BEAUTY BAR worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
 • Door opdracht te geven aan MILOOK BEAUTY BAR tot het aanbrengen van Permanente make-up verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan MILOOK BEAUTY BAR tot het aanbrengen van permanente make-up, verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, immuunstoornis, diabetes, huidaandoeningen of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/ haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialist of derden in gevaar kan brengen.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd heeft van 18 jaar of ouder heeft bereikt en dat zijn/ haar besluit om gepigmenteerd te worden weloverwogen is genomen.
 • MILOOK BEAUTY BAR heeft altijd het recht om een geldig legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken.

Ontvangen formulieren

Bepalend verklaard hierbij de opdrachtgever:

 • Dat hij/zij gezond is.
 • De Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en ontvangen.
 • Het toestemmingsformulier en nazorg formulier heeft ontvangen.
 • Alle formulieren naar waarheid zijn ingevuld.

Aansprakelijkheid

 • Door opdracht te geven aan MILOOK BEAUTY BAR erkent opdrachtgever dat MILOOK BEAUTY BAR naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. MILOOK BEAUTY BAR kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.
 • MILOOK BEAUTY BAR is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • MILOOK BEAUTY BAR is niet aansprakelijk voor verminking te nakomen van het niet naleven van de nazorg voor de permanente make-up waardoor de opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid draagt de nazorg correct na te komen en verminking of ontstekingen tegen te gaat.
 • Voor het geval MILOOK BEAUTY BAR aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schade vergoeding beperkt tot het bedrag wat door MILOOK BEAUTY BAR voor de desbetreffende levering van producten en/ of diensten oorspronkelijk in rekening is gebracht (minus materiaalkosten).
 • Elk recht op eventuele schade vergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede MILOOK BEAUTY BAR ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/ haar geleden schade.

Betalingen en annulering

 • Kan je jouw afspraak niet nakomen, dan vragen wij om je afspraak tijdig te annuleren of te wijzigen en dit ten laatste 48 uur voor de aanvang van de afspraak.
 • Bij een laattijdige afmelding of no show (vergeten van je afspraak) wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • In geval van noodgevallen wordt er geen vergoeding gevraagd.
 • Bij te laat komen wordt je afspraak automatisch geannuleerd vanaf 15 minuten. Ook hier wordt het volledige bedrag aangerekend.
 • Bij elke afspraak voor permanente make-up (powder brows) dient er een aanbetaling van 25% te worden gedaan, dit gaat via het bookingssysteem.
 • Je afspraak is pas definitief na het voldoen van de aanbetaling. Aanbetalingen worden in geen geval terugbetaald.
 • Bij annulering of te laat doorgegeven wijziging van de afspraak of bij no-show vervalt jouw aanbetaling en dien je bij een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling te voldoen.
 • In geval van (ernstige) ziekte, noodgeval of tijdig verplaatsing of annulering kan je de aanbetaling opnieuw inzetten binnen de 6 maanden na de betaling ervan.

Garantie

 • MILOOK BEAUTY BAR gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd en goedgekeurd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Bij alle behandelingen wordt gewerkt volgens richtlijnen van de GGD.
 • Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling binnen (4 tot 8 weken na de 1ste behandeling) te laten corrigeren en/of bij te werken. Alle opeenvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en /of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht (binnen een jaar is dat de helft van de oorspronkelijke prijs: Daarna geld het volledige tarief).

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op deze algemene Voorwaarden als mede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen MILOOK BEAUTY BAR en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Assen, behoudens indien MILOOK BEAUTY BAR als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Toelichting

 • Minimum leeftijd permanente make (powder brows) 18 jaar.
 • Niet onder invloed van drank of drugs
 • Eventueel medicijngebruik melden bij de behandelaar
 • Na het plaatsen van permanente make-up valt MILOOK BEAUTY BAR niet in aansprakelijkheid ten aanzien van extreem sporten of afslanken waardoor blijkt dat de permanente make-up er anders uit gaan zien en niet mooi is.
 • Na het plaatsen van permanente make-up wordt altijd een foto gemaakt om het behaalde resultaat vast te leggen.
 • MILOOK BEAUTY BAR behoudt zich het recht opdrachten te weigeren.

Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers en zakenpartners van MILOOK BEAUTY BAR en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel handelden.